Dr. Devi Mayju

MBBS, Medical Officer

Mr. Ram Krishna Raya Chettri
Mr. Rupak Gautam
Mr. Amar Nath Boki
Dr. Devrat Joshi
Mrs. Rita Devi Bhatta Pathak
Mrs. Pujan Sharma

Matron

Mr. Amar Nath Boki

Chief Administrative Officer

Mr. Rupak Gautam

Administrative Officer

Mr Pramesh Pradhan

MA, M Phil (Clinical Psychology) Clinical Psychologist