Dr. Reeju Baidhya

MBBS, Medical Officer

Mr. Ram Krishna Raya Chettri
Mr. Rupak Gautam
Mr. Amar Nath Boki
Dr. Devrat Joshi
Mrs. Rita Devi Bhatta Pathak
Mrs. Semyang Rai

Matron

Mr. Amar Nath Boki

Chief Administrative Officer